Calm like a bomb

This is a very powerful song by the masters of funk themselves, Rage Against The Machine. I played it for the first time exclusively on youtube and I would like to dedicate it to all those fuckers who made fun of my dreams and hopes. I want you to know that I'm still kicking ass.


My first dive!

As I was saying in the previous post, this morning I had a very interesting activity - I went scuba diving with my friend through the Scubashark diving school. Although it was a 30 minute trial dive, it was simply amazing and instructive. We dived in Qui si Sana at a depth of around 5 metres and a temperature of 15 degrees. I had to perform three skills - putting water on purpose in the goggles at that depth and removing it with my breath; removing the regulator from my mouth and holding the breath underwater; and finally, simulating an emergency scenario where my cylinder is out of oxygen and I have to use the regulator of my buddy diver.

Looking forward for a full diving course in spring/summer!

More white hair!

Last Monday when I looked at myself in the mirror while shaving, I found 3 more white hairs...That's when I realized that although I feel very very young, I am getting older. And that's when I realized that time passes by really quickly so I just had to get off the routine of waking up, going to work, getting back home exhausted, and sleeping. I just had to do something.

Well from this week, I managed to transform my schedule into a very busy one yet still sleeping those 8 hours. I am now coping with three rock bands, music lessons, studying for certifications in Oracle, gym weight training, and I am even open to other activities like the one I had this morning.

Maltese Facebook application a success

I would like to thank Martin Debattista for writing an article on the Times of Malta concerning my efforts to build a Facebook application. More information here. I would also like to thank Toni Sant for inspiring this initiative in me.

Ubuntu Hoody

It was really fast - my Ubuntu hoodie arrived from the USA in less than 3 days! I'm gonna wear it for my next gig for sure - I think it's the best tribute I can give to this marvelous linux distro ^_^


Feeling cool here in Malta!!

I don't know whether this is an unofficial record at 7pm, but at the moment the temperature in Malta is 7 centigrades! It's the time where geeks move from a desktop pc to a laptop inside the bed sheets, and lovers squeeze themselves with each other, and elderly preparing the traditional warm maltese soup. Or better still, wait for the election heat up :)


Skype on Linux with webcam

Today I managed to install Linux's beta version of skype with webcam support on my work's laptop running on Ubuntu 64 bit. I can now enjoy video conversations with my buddies all over the world. The only stumbling block at the installation stage was making the 32 bit version of skype working on my 64 bit architecture - a software called 'getlibs' did the trick!

Partit tal-isponoz

Elections here in Malta are very close, and I must say that a lot of people take it with a pinch of salt. Take a look at this Maltese written satire:

L-ahwa, Ghaqqadna partit gdid bl-isem il-Partit ta l-isponoz. Fost il-mizuri li ha niehdu dawn huma ftit mil-hafna:

1) Il-familja naghtuwha valura aktar. 3 day week xoghol ghal kulhadd u jithallas ta 7 day week halli il-familja ikollha katar hin flimkien.

2) kull hadd intitolat ghal 50 gurnata leave k ull sitt xhur

3) Innehhu l-Burokrazija fuq il-post tax-xoghol....jigifieri min jiehu sick jinqataw ic-cerimonji tat-tobba u certifikati.

4) Il-prodott lokali dejjem kien ghal qalbna. Jinghataw permessi anke fl-ispizeriji biex tinbiegh il-birra maltija u ovvjament tkun issusidjata.

5) Il-Mepa, mhux nirrangawha imma innehhuwha darba ghal-dejjem halli zgur hadd ma jgerger.

6) Nillegalizzaw il-haxixa ghax biha u minghajrha, skond l-istudju li ghamilna, nofs il-poplu fl-ispazju qieghed.

7) Bhala Gvern, nintrabtu biex nohorgu allowances ghall kull min isiefer fuq vaganza, specjalment fejn l-individwi jonfqu aktar minn elfejn euro.

8) Il-valur ta L-euro nghamluh daqs dak tal-maltija u indahhlu id-dollar u l-isterlina biex nikkompetu ma l-inglizi u l-Amerikani.

9) Naghtu garanzija, li jekk anke niehdu tkaxkira ta kristu fil-Eurovison, dan xorta isir Malta

10) Jitwahhlu tabelli Kbar fil-bahar jippuntaw lejn l-italja u jinghataw mapep ta navigazzjoni ghall-italja lill kull klandestin li jkun gej lejn Malta.

11) Il-programm "dejjem tieghek Becky" jieqaf mal-ewwel mix-xandir

12) Tinfetah bajja topless u jinghataw trombi b'xejn lil kulhadd

13) Johorgu permessi specjali ghall dawk kollha li biex jiccelebraw ir-rebha tal-partit taghna, jiddeciedu li jifqaw xi kazin, jixhtu xi landa zebgha jew jorbtu xi Billboard ma wara tal-karozza taghhom.

14) Inzidu it-turizmu f-pajjizna - Kemmuna nibdluwha f'post aqwa minn IBIZA. Ahna turisti zghazagh ingibu li jgawdu u jonfqu, mhux bhall partiti l-ohra, balla xjuh jaraw xi tempju - (borg gebel mitfuh addocc). Dawk flixkun ilma bejn 5 biss jixtru. Sakemm ma ttijhomx xi taqliba u nispiccaw induru bihom il-Materdei!!

15) Naqtaw ghal-kollox, dik it-tikka, u nerga nghid, vera tikka, korruzjoni li hemm fil-football malti. B'hekk biss nistaw xi darba nikkompetu fit-tazza tad-dinja!

16) Xoghol - B'harsien u dinjita. Jigifieri aktar minn 4 sieghat kuljum kollu zejjed.

17) Peress li nafu li F'malta hawn iz-zejt (avolja hadd ma fadallu zejt f'wiccu), is-surcharge tispicca darba ghal dejjem u nrohhsu id-dawl fuq pjan ta 3 snin sakemm ingibuh b'xejn.

18) Nifthu skola gdida ghal dawk il-bdabad kollha li ghandhom bzonn tikka edukazzjoni specjali, biex hadd ma jibqa lura!

19) Innehhu L-VRT minn pajjizna halli nergaw naraw karozzi klassici (tipo xi triumph, Anglia, Capri etc etc) jiccirkulaw f'pajjizna.

20) Biex inheggu lin-nies juzaw it-trasport pubbliku, ha naghtu borza imqaret b'xejn hekk kif tasal il-belt u tipprezenta il-biljett tal-linja

Iva, Flimkien kollox possibli anke xi Pjan ghall-bidu gdid. Ivvutalna u tara!!

Great weekend in Gozo

I'm sorry I couldn't immortalize some memories from this weekend by means of photos, but all I can say is that I spent some quality time with my best buddies in Gozo, during the Carnival festives. Great way to start a new week!

Squeezing the Zippo

A friend of mine just gave me this Zippo lighter as a gift and it was like giving a toy to a little kid, because I immediately began fooling around with it and trying my first trick...