Commandments (Maltese)

This morning I received an email from Ms. Bzara and i think it was worth to blog it. Sorry Maltese only:

Kmandamenti bis-sens

Dawn veru bis sens u jgeghluk tirrifletti.Kieku
kellna niktbu l-Kmandamenti mill-gdid, kif niktbuhom b'mod li
japplikaw ghal kulhadd u kulhadd jifihom?

1. Jiena hu l-imhabba. Thalli lil hadd u lil xejn
jikkmandak

2. Sejjahli biex nghinek u mhux biex tizfoga fija
bid-dagha.

3. Il-Hadd hallieha gurnata libera. Ahdem biex tghix
u mhux tghix biex tahdem. U bilhaqq... nhar ta' Hadd ejj' oqghod!

4. Il-genituri la titlifhom, tapprezzahom.
Taghmlilhomx hajjithom infern.

5. Hares l-ambjent ghax minnu trid tghix. U tinfed
lil hadd bi lsienek, lanqas bic-cajt.

6. Minghajr ir-rabta ta' l-imhabba vera, is-sess
jigi bla sens.

7. Dak li hu tieghek gawdieh, dak li mhux tieghek
hallieh

8. Nehhi l-bluff u l-faccolizmu. M'hawnx isbah
mill-verita'.

9. Fedelta' fiz-zwieg ifisser ferh fl-ulied.

10. Ifrah bil-gid ta' haddiehor, tkunx materjalist.
L-aqwa mhux x'ghandek, imma x'int.

Jekk ma' tridx tghix qiesek l-indannat/a, segwi dawn
t'hawn fuq!!!

No comments: